For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

یعقوبی مهران

Grade: 
Graduated

1389. بررسی تاثیر استفاده از ناپلیوس آرتمیا غنی سازی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره ( HUFA) بر روی بقاء ،رشد و مقاومت به استرسهای محیطی نوزادهای فرشته ماهی (Peterophylum scalar )

چکیده :

یکی از اصول اساسی تغذیه آبزیان پرورشی استفاده از انواع غذاهای زنده در مراحل گوناگون پرورش، خصوصاً مراحل حساس پرورش لارو می­باشد. از بین انواع غذاهای زنده­ ای که جهت تغذیه لارو آبزیان پرورشی مورد استفاده قرار می­گیرد آرتمیا از جایگاه ویژه­ ای برخوردار است. اما اين موجود از اسیدهای چرب ضروری به ویژه HUFA n-3   فقیر بوده و به تنهایی نمی­تواند نیاز­های غذایی لارو ماهی­ها و میگوهای دریایی را  برای رشد فراهم سازد. برای برطرف کردن این کمبود سال­هاست از روش غنی­ سازی ناپلی آرتمیا قبل از مصرف استفاده می­شود. این مطالعه جهت بررسی اثر استفاده از ناپلیوس آرتمیا غنی سازی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (HUFA) بر بازماندگی، رشد و مقاومت در برابر استرس دما و pH در نوزادهای فرشته ماهی (Peterophylum scalare) انجام شد. لارو ماهيان با وزن متوسط 0/86 میلی­ گرم به مدت 20 روز با سه جيره غذايي شامل ناپلیوس آرتمیا تازه هچ شده، ناپلیوس آرتمیا غنی شده با HUFA و غذای تجاری بیومار پودر شده تغذيه شدند. بازماندگی و پارامترهای رشد لاروها در دو بازه زمانی 20 روزه مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد كه ميزان  بازماندگی لارو­های تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده در طی 20 روز اول آزمايش (% 90/66)  نسبت به لارو های تغذيه شده با ناپلیوس آرتمیای غنی نشده (%83/66) و لاروهای تغذيه شده با غذای تجاری بيومار(%0) در حد معنی­ داری (p<0/05) بالاتر بود. این درحالی است که تمامی لاروهای تغذیه شده با غذای تجاری (بیومار) در طی 3 روز اول پرورش تلف شدند. لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیای غنی­شده در تمامی پارامترهای مورد ارزیابی(شامل میانگین وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، میانگین طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن و میانگین ارتفاع نهایی بدن) بطور معنی­ داری (p<0/05) برتر از لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیا غنی­ نشده بود. اما در 20 روز دوم اختلاف معني ­داری در بازماندگی لاروها بين تيمارهای آزمايشی مشاهده نشد. لاروهای باقی مانده پس از طی مراحل فوق، تحت استرس شوک دمایی(دماهای 22 و 34 درجه سانتی گراد) و شوک pH (pH=5.5, 6.5 در سطح پایین و pH=8.5, 9.5 در سطح بالا) به مدت 96 ساعت قرار گرفتند. نتایج حاصل از اثر استرس دما در هر دو مرحله آزمایش هیچ تفاوت معنی­ داری بین تیمارهای مورد آزمایش نشان نداد. اما نتایج بدست آمده از شوک pH نشان دهنده برتري لاروهاي تغذيه شده با آرتمياي غني شده بودند، به نحوي كه بازماندگي آنها به طور معني­ داري(p<0/05) بيشتر بود. نتایج بدست آمده از 20 روز دوم آزمایش نشان داد بچه ماهیانی که در زمان لاروی با ناپلی آرتمیای غنی­ شده تغذیه شدند در پارامترهای مورد ارزیابی(شامل میانگین وزن نهایی، میزان افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و میانگین ارتفاع نهایی بدن) نسبت به بچه ماهیانی که در زمان لاروی با ناپلی آرتمیا غنی­ نشده  تغذیه شدند  بطور معنی­ داری (0/05 P<) برتر بودند. اما پارامترهاي طول نهایی و بازماندگی بچه ماهیان در پایان 20 روز دوم پرورش در بين دو تيمار تفاوت آماری معنی­ داری را نشان نداد. نتایج حاصل ازآزمون مقاومت (زنده مانی) نسبت به تنش pH نيز در مرحله دوم آزمایش تفاوت آماری معنی­ داری را بین بچه ماهیان در هر دو تیمار (بچه ماهیانی که در زمان لاروی با آرتمیا غنی ­نشده  تغذیه شدند و بچه ماهیانی که در زمان لاروی با ناپلی آرتمیای غنی­ شده تغذیه شدند) نشان نداد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد لاروهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده با HUFA بازماندگی، رشد و مقاومت بیشتری در برابر استرس­های محیطی نسبت به سایر تیمارها (ناپلیوس آرتمیا و غذاي تجاري بیومار) از خود نشان می­دهند.

واژه های کلیدی: فرشته ماهی(Peterophylum scalare)، آرتمیا غنی شده، HUFA ، بازماندگی، استرس دمایی، استرس pH

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی