For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

جواد معتمدی تهرانی

Grade: 
Graduated

1392. بررسی اثر عصاره الکلی پوست سبز پسته(Pistasia vera) بر اکسیداسیون روغنی، فاکتور های رشد و باز ماندگی بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی(Cyprinus carpio).

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره پوست سبز پسته بر فاکتور­های رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی و فساد اکسیداتیو گوشت ماهی کپور معمولی انجام شد. ماهیان در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و 3 تکرار به مدت ده هفته (با 3/5 درصد وزن بدن در روز) تغذیه شدند. هر تکرار 15 قطعه ماهی( 1/65±65/ 11 گرم) بود. تیمار­ها شامل عصاره­ی پوست سبز پسته در سطوح صفر (شاهد)، 0/5، 1/5، 4/5 و 9 گرم عصاره بر کیلوگرم جیره بود. شاخص­های ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، وزن نهایی، درصد افزایش وزن، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر) در بین تیمار­ها اختلاف معنی داری (0/05<P) نشان نداد. میزان ترکیبات فنولیک گوشت ماهی بطور معنی داری (0/05>P) در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمار­ها کمتر بود. کمترین عدد پراکسید در تیمار­های 4/5 (0/74±19/ 8 میلی اکی والان پراکسید در کیلوگرم روغن) و 9گرم عصاره پوست پسته بر کیلوگرم غذا (0/79±6/15 میلی اکی والان پراکسید در کیلوگرم روغن) دیده شد که کاهش معنی داری (0/05>P) نسبت به تیمار شاهد(1/93±18/82 میلی اکی والان پراکسید در کیلوگرم روغن) داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف عصاره اتانولی پوست پسته در محدوده استفاده شده در این تحقیق تاثیر منفی بر فاکتور­های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهیان مورد آزمایش نداشت. این مطالعه نشان داد که عصاره پوست پسته می­تواند بعنوان یک مکمل غذایی در جیره ماهی کپور معمولی برای جلوگیری از فساد اکسیداتیو گوشت ماهی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: گیاهان دارویی، تغذیه، آنتی اکسیدان، مواد فنولیک

ارتقاء امنیت وب با وف بومی