For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تغییرات کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود طی فصول مختلف

چکیده: دریاچه ها و مخازن آبی به عنوان منابع مهم تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد توجه انسانی قرار گرفته است. استفاده بهینه از این منابع نیازمند روش مناسب جهت پایش و کیفیت آن میباشد. برای ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود 5 ایستگاه نمونه برداری در نقاط مختلف انتخاب و با تناوب 45 روز یکبار در طی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 نمونه برداری از آب دریاچه انجام شد. پارامترهای نیترات، نیتریت، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، سختی و pH نمونه های برداشت شده براورد گردید و در نهایت شاخص WQI با استفاده از آن ها محاسبه شد. نتایج حاصل کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود را طی فصول بهار و تابستان در حد خوب و طی فصول پاییز و زمستان در حد عالی گزارش کرد.

کلمات کلیدی: شاخص WQI ، دریاچه سد زاینده رود، فاکتورهای فیزیکو شیمیایی

Conference Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1392

ارتقاء امنیت وب با وف بومی