For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تأثیر جیره هاي مختلف بر میزان هماوري، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پاي آب شیرین Eucyclops serrulatus

چکیده: تأثیر 5 جیره غذایی مختلف شامل جلبک سبز Scenedesmus quadricauda، پودر غلات گیاهی (برنج+گندم+کلزا+جو)، پودر غذاي ماهی، پودر مخلوط کود (کود مرغی+کود گاوي) و مخمر نانوایی ( Saccharomyces cerevisiae) بر میزان هماوري، زمان تکامل لاروي و اندازه بدن در پاروپاي آب شیرین Eucyclops serrulatus مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در ظروف 50 میلی لیتري به صورت انفرادي با مادههاي داراي تخم در دماي آب 26 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز انجام شد. بیشترین هماوري در تغذیه با پودر غذاي ماهی (1/08± 18/6 عدد تخم به ازاء هر ماده ، خطاي استاندارد ± میانگین) و سپس به ترتیب مخمر (3/19± 17/3) ، مخلوط غلات گیاهی (2/45±13) ، جلبک سندسموس (0/41±983) و کود مخلوط (0/82 ±8/6) بدست آمد. تفاوت معنی داري بین هماوري در تغذیه با پودر غذاي ماهی، پودر گیاهی، جلبک و کود وجود داشت (P < 0/05). مدت زمان مراحل تکامل لاروي .E serrulatus تغذیه شده با جیرههاي آزمایشی با هم اختلاف معنی داري نشان داد(P < 0/05). میانگین کوتاه ترین دوره ناپلیوس (0/81 ± 8/3روز) وکپه پودیت (0/77± 11 روز) در تغذیه با پودر غذاي ماهی بود که تفاوت معنی دار ي در مقایسه با سایر تیمارها داشت (P< 0/05). همچنین، پرورش پاروپاي E. serrulatus تغذیه شده با جیره پودر غذاي ماهی و مخمر طول و عرض را در مراحل ناپلیوس، کپه پودیت و بالغین افزایش داد.

لغات کلیدي: Eucyclops serrulatus، همآوري، تکامل لاروي، اندازه بدن ، جیره هاي جلبکی و غیر جلبکی

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1393

ارتقاء امنیت وب با وف بومی