For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی دریاچه سد زاینده رود اصفهان درطی فصول مختلف

چکیده: زئوپلانکتون ها از مهم ترین گروه های جانوری موجود در اکوسیستم های آبی هستند، که به عنوان یک حلقه حدواسط برای انتقال ماده و انرژی در شبکه غذایی ایفای نقش می کنند. آن ها حلقه میانی مهمی از هرم غذایی را تشکیل می دهند. جوامع زئوپلانکتونی شامل گروه های عمده ی آنتن منشعب ها، پاروپایان، آمفی پودها، استراکودا، لاروهای میگو و سخت پوستان عالی می باشند. هدف از این بررسی تعیین تراکم و پراکنش زئوپلانکتون ها در منطقه مورد مطالعه در طی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان بود. برای این منظور اقدام به نمونه برداری از زئوپلانکتوهای دریاچه سد زاینده رود با تناوب 45 روز یکبار در 5 منطقه از دریاچه گردید. نمونه برداری ها در طی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1392 انجام شد. بیشترین تراکم از میان گروه های زئوپلانکتونی در فصل بهار متعلق به آنتن منشعب ها، در پاییز و تابستان متعلق به پاروپایان و در زمستان روتیفرها بیشترین تراکم را به خود اختصاص دادند.

کلمات چکیدی: زئوپلانکتون ها، هرم غذایی، آنتن منشعب ها، پاروپایان، استراکودها

Conference Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1392

ارتقاء امنیت وب با وف بومی