For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

استفاده از آرتميای غني شده با LC-PUFA بر بازماندگي و مقاومت به تنش pH در نوزاد فرشته ماهي (Peterophylum scalar)

چکيده: اثر تغذیه با ناپليوس آرتميای تازه تخم گشایی شده و ناپليوس آرتميای غنی شده با اسيدهای چرب غير اشباع بلند زنجيره(LC-PUFA)بر بازماندگی و مقاومت در برابر تنش pH در نوزاد فرشته ماهی (Peterophylum scalar) در دو بازه زمانی 20 روزه مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول آزمایش لاروها با وزن متوسط( 0/03 ±0/86 ميلیگرم ) پس از جذب کيسه زرده به مدت 20روز با تيمارهای غذایی 1. ناپليوس آرتميای تازه تخم گشایی شده و 2. ناپليوس آرتميای غنی شده با (LC -PUFA) تغذیه شدند. ميزان بازماندگی الروهای تغذیه شده با ناپليوس غنی شده در طی 20 روز اول آزمایش( 90/66%) نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپليوس غنی نشده 83/66%  بشکل معنی داری (p<0/05) بيشتر بود. در مرحله دوم آزمایش تغذیه الروها با وزن متوسط 3/73±20/03ميلیگرم به مدت 20روز با غذای تجاری ادامه یافت. در پایان 20روز دوم آزمایش لاروهای باقی مانده، تحت تنش پی اچ ، (5/5، 6/5، 8/5 و 9/5)به مدت 96  ساعت قرار گرفتند. درنهایت، نتایج حاصل نشان داد که لاروهای تغذیه شده با ناپليوس آرتميا غنی شده با LC-PUFA هم در طی دوره پرورش و هم تحت تاثير تنش pH بازماندگی بيشتری را نسبت به لاروهای تغذیه شده با ناپليوس آرتميا غنی نشده داشتند. بر اساس یافته های این تحقيق استفاده از ناپليوس آرتميا غنی شده با LC-PUFA در تغذیه نوزاد فرشته ماهی در مراحل اول چرخه زندگی برای بازماندگی بيشتر و مقاومت نسبت به شرایط نامناسب pH توصيه میشود.

لغات كليدی : ناپلیوس آرتمیا، LC-PUFA، فرشته ماهي، pH، بقاء

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی