For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزیابی زیستی تالاب چغاخور با استفاده از درشت بی مهرگان کفزي

چكيده: در پژوهش حاضر، ضمن بررسي اجتماعات کفزيان و ساختار جمعيتي آنها در تالاب چغاخور، به طبقهبندي و ارزيابي کيفيـت آب تـالاب پرداخته شد. براي اين منظور تعداد ۱۰ ايستگاه در سطح تالاب، انتخاب و نمونهبرداري از کفزيان آن هر ۴۵ روز يکبـار از ارديبهشـت تـا اسفند ماه ۱۳۸۹ با ۳ تکرار در هر ايستگاه انجام شد. نمونههاي جمعآوري شده در فرمالين ۴% تثبيت و در آزمايشگاه شناسـايي و شـمارش گرديد. در مجموع، ۲۵ خانواده از درشت بيمهرگان کفزي متعلق به ۵ رده و ۱۲ راسته شناسايي شد. نتايج حاصل بـه صـورت سـنجه هـاي جمعيتي، شامل غناي کل، شاخص تنوع شانون- وينر و شاخص زيستي هلسينهوف در سطح خانواده محاسبه شد. نتايج حاصـل از بررسـي تغييرات زماني و مکاني دادهها و طبقهبندي کيفي آب با استفاده از شاخص تنوع شانون و شاخص زيستي هيلسنهوف مطابقت خـوبي را بـا يکديگر نشان داد. در نهايت کيفيت آب تالاب در حد آلودگي متوسط تا زياد ارزيابي شد. براساس يافتههاي اين تحقيق بـه نظـر مـ يرسـد استفاده از اين شاخصها مي تواند بهعنوان ابزار مناسبي جهت ارزيابي کيفيت منابع آبي بهکار برده شود.

واژه هاي كليدي: تنوع شانون، شاخص هيلسنهوف، ارزيابي زيستي، تالاب چغاخور، درشت بي مهرگان

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1395

ارتقاء امنیت وب با وف بومی