For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ماكروبنتوزهاي پایيندست رودخانه زایندهرود

چکيده: به منظور مطالعه و شناسایی ماکروبنتوزهای پاییندست رودخانه زایندهرود، رسوبات مسافتی حدود 061 کیلومتر، از باغ پرندگان تا شهر ورزنه، مورد بررسی قرار گرفت. از اینرو، هشت ایستگاه با توجه به نوع بستر انتخاب گردید و نمونههای رسوب به مدت یک سال (1382-1383) توسط نمونهبردار سوربر، اکمن و لوله پولیكا، در هر فصل دو بار نمونهبرداری گردید. نمونهها پس از جداسازی و شمارش، تا حد جنس و در برخی موارد گونه، شناسایی گردید. در بین 38 نمونه، پنج رده، 08 راسته و 12 خانواده تشخیص داده شد که در بین آنها، 01 آرایه تا سطح گونه و 1 آرایه در حد جنس شناسایی شد. از راستههای شناسایی شده، زودمیران (Ephemeroptera) و مویباالن (Trichoptera)، از لحاظ تعداد خانواده، جنس و گونه از متنوعترین راستهها بودند که بیشترین پراکنش را در اصفهان و غرب آن داشتند. رده کمتاران (Oligochaeta)، با داشتن سه راسته و چهار خانواده و همچنین راسته دوباالن (Diptera)، با داشتن سه خانواده و دو جنس بیشترین پراکندگی را در ناحیه شرق اصفهان داشتند. در عین حال خانوادههای Lumbricidae ،Lumbriculidae و Tubificidae و جنس Chironomus و گونه Piscicola geometra درتمام ایستگاهها و در بیشتر فصول سال حضور داشتند، اگرچه تراکم آنها دامنه وسیعی از تغییرات را نشان میداد. در مقابل خانواده Glossiphoniidae و گونههای Piscidium ،Baetis rhodani Agrion virgo ،Hydropsyche instbilis ،amnicum و Valvata cristata، تنها در برخی از ایستگاهها و بعضی از فصول سال یافت شدند که میتواند ناشی از تغییرات شدید فیزیكی و شیمیایی بستر رودخانه و یا چرخه زندگی آنها و یا اثرات توأم آنها باشد.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1393

ارتقاء امنیت وب با وف بومی