For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تاثیر روغن ضایعات‌طیور، به عنوان منبع تامین کننده چربی جیره، بر فاکتور‌های رشد و میزان انباشت چربی در کبد ماهی‌های‌ پرواری قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

چکیده: به منظور بررسی امکان استفاده از روغن ضایعات طیور به عنوان منبع انرژی و چربی مکمل در جیره ماهی قزل‌آلای‌رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss)، آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار برای هر تیمار در یک سیستم نیمه بسته ی پرورش ماهی با میانگین دمای 1/19±‌11/2درجه سانتیگراد (انحراف استاندارد ± میانگین) طراحی و اجرا گردید. واحد های آزمایشی شامل حوضچه های فایبر گلاس با حجم مفید 100 لیتر و تعویض آب 1/5 لیتر بردقیقه بود. ماهیان پرواری با میانگین وزنی 0/38± 21/67 گرم به مدت هشت هفته با سه جیره‌یکسان از نظر ترکیب شیمیایی و منابع چربی مکمل متفاوت ( شامل؛ %100 روغن ماهی (تیمار شاهد)، %50 روغن ضایعات طیور و %50 روغن ماهی (تیمار1) و %100 روغن ضایعات طیور (تیمار 2) ) تغذیه شدند. نتایج حاصل در پایان آزمایش، تفاوت معنی‌داری (0/05>p) را در پارامتر‌های وزن نهایی، نسبت بازده پروتئین، پروتئین تثبیت‌شده، میزان پروتئین عضلات، فاکتور وضعیت، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی دربین گروه‌های آزمایشی نشان داد. استفاده از تیمار 50% باعث گردید تا ماهی‌های این گروه آزمایشی، در مقایسه با سایر گروه ها در شاخص‌هایی نظیر ضریب تبدیل غذا، پروتئین تثبیت‌شده، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت از برتری معنی داری(0/05>p) برخوردار باشند. در مجموع یافته های این تحقیق نشان داد که استفاده توأم از روغن ماهی و روغن ضایعات طیور با نسبت برابر به عنوان مکمل چربی جیره می تواند به شکل مطلوبی احتیاجات غذایی ماهیان قزل آلای پرورشی به انرژی و اسیدهای چرب را تامین نماید. 

کلمات کلیدی: قزل‌آلای‌رنگین‌کمان، فاکتور وضعیت، نرخ رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین، ضریب تبدیل غذا.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی