For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

برررسي تروفي درياچه سد زاينده رود در دو فصل بهار و تابستان در سال1392

چکیده: منابع آبی بخصوص آبهای شیرین اهمیت بالایی در توسعه زیر ساخت های هر کشور دارند. آنها نه تنها منابع تامین کننده آب هستند، بلکه زیستگاه های متنوعی به چرخه های متوسط هیدروبیولوژیکی را برای گیاهان و جانوران فراهم می کنند که به زیبایی چشم انداز منطقه و توسعه بسیاری از فرصت های تفرجی منتهی میگردد. امروزه با ورود انواع پساب ها و رواناب ها به منابع آبی فرایند یوتریفیکاسیون (تغذیه گرایی) به شدت تسریع شده است. چنین است که نیاز به مدیریت دریاچه های طبیعی و مصنوعی به منظور پیشگیری یا به تعویق انداختن این مشکل می شود. برای این منظور 5 ایستگاه نمونه برداری در نقاط مختلف دریاچه سد زاینده رود انتخاب و با تناوب 45 روز یکبار در طی فصول بهار و تابستان سال 1392 نمونه برداری گردید. دریاچه سد زاینده رود بر اساس فسفر کل جز اکوسیستم های آبی مزوتروف و بر اساس نیتروژن کل جز اکوسیستم های آبی یوتروف و بر اساس عمق رویت جز اکوسیستم های آبی مزوتروف در این سیستم طبقه بندی قرار گرفت.

کلمات کلیدی: شاخص oecd، دریاچه سد زاینده رود، فاکتورهای فیزیکو شیمیایی، تروفی.

Conference Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1392

ارتقاء امنیت وب با وف بومی