For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزيابي کيفي آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS

چکیده: به منظور ارزيابي کيفيت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS ، ده ايستگاه نمونه برداري انتخاب و با 3 تکرار در هر ايستگاه، از ارديبهشت تا اسفند ماه 1389، با تناوب 45روز يکبار اقدام به نمونه برداري از آب گرديد. فراسنجه هاي اکسيژن محلول (DO)، نيتروژن غير آلي کل (TN) ، فسفر کل (TP)، آمونياک (pH ،(NH3، کدورت، TDS و BOD5 اندازه گيري شد. آناليز واريانس داده ها، اختلاف معني داري را بين فراسنجه هاي مورد اندازه گيري در مراحل مختلف نمونه برداري نشان داد (0/01>p)براساس فراسنجه هاي اکسيژن محلول، فسفات، آمونياک و pH کيفيت آب تاالب در رتبه 4 (وضعيت مطلوب)، براساس فراسنجه هاي نيتروژن غير آلي کل در رتبه 3 و1 (به ترتيب در وضعيت ضعيف و بد) و در نهايت براساس فراسنجه BOD5 در رتبه 1(وضعيت بد) ارزيابي شد. با استفاده از اين شاخص، ايستگاه هاي مورد مطالعه از نظر کيفيت کاملا مشابه بوده و رتبه کلي براي تاالب 3/96 تعيين شد. نتايج حاصل از مقايسه شاخص WQS، در فصول مختلف نيز تفاوت معني داري را نشان نداد. براساس يافته هاي اين تحقيق به طور کلي کيفيت آب تاالب در طبقه کيفي ضعيف قرار گرفت

Journal Papers
ماه: 
Fall
سال: 
1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی