For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ماربر سمیرم

چکیده: اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ماربر سمیرم در فصول بهار و تابستان 1392مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از بزرگ بیمهرگان کفزی با استفاده از دستگاه نمونه بردار سوربر با (سطح دهانه 30/5×30/5 سانتیمتر و چشمه تور 500 میکرون( به صورت ماهانه در موقعیتهای ورودی، خروجی و پایین دست سه مزرعه پرورش ماهی در بستر رودخانه انجام شد. عالوه بر سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، در مجموع 5915 نمونه از بزرگ بی مهرگان کفزی شناسایی شدند که به 34جنس، 22خانواده و 8 راسته تعلق داشتند. شاخص غنای EPT و EPT/Chironomidae در ایستگاهها بالفاصله بعد از مزارع نسبت به ایستگاههای بالادست از مقادیر کمتری برخوردار بود و با فاصله گرفتن از مزارع بهبود پیدا کرد. عالوه بر آن شاخص زیستی هیلسینهوف، کیفیت آب در محدوده مورد مطالعه را در طبقه کیفی متوسط تا عالی طبقه بندی کرد. نتایج حاصل در مجموع نشان داد که رودخانه ماربر سمیرم در شرایط این تحقیق از قابلیت خودپالایی مناسبی برخوردار است به طوری که در فاصله دو کیلومتری از مزارع پرورش ماهی کیفیت آب آن بهبود یافته است.

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی