For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اثر خشكسالي بر تنوع و تراكم بزرگ بي مهرگان كفزي، مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود

چكيده:  براي بررسي اثر خشكسالي بر جوامع بزرگ بي مهرگان كفزي رودخانه زاينده رود،حضور و فراواني نمونه هاي كفزيان اين رودخانه در دو بازه زماني بهار و تابستان سالهاي 1386 و 1392 در 5 ايستگاه نمونه برداري مشابه، مقايسه .شد در اين راستا، هنگام جريان داشتن رودخانه در سال 1392، از ايستگاه هاي مزبور به صورت ماهانه نمونه برداري صورت گرفت. نمونه برداري به وســيله ســوربر (ســطح دهانه 625 ســانتيمترمربع و توري 50 ميكرون) و لوله پيويســي با قطر 90 ميليمتر در 3تكرار انجام شــد.پس از شــناســايي و شــمارش بزرگ بي مهرگان كفزي در آزمايشگاه و ارزيابي برخي پارامترهاي جمعيتي آن ها، اطلاعات به دست آمده با داده هاي سال 1386 مقايسه در .شد اين بررسي در مجموع 19 خانواده از بزرگ بی مهرگان كفزي شـناسـايي شـد . همچنين نتايج نشـان داد كه خانواده هاي Hydrobiidae ،Corixidae و Haplotaxidae كه در تير و مرداد 1392 مشـاهده شدند در ماههاي مشـابه در سـال1386 ديده نشـده بودند. در مقابل خانوادههاي Valvatidae ، Athericidae ،Elmidaeو Erpobdellidae در كه سـال 1386گزارش شـده بودند در سـال 1392 ديده نشدند. نتايج حاصل از آزمون tنيزكاهش معني دار ( p< 0/05) تراكم درشت بي مهرگان كفزي را نسبت به سال 1386 نشان داد. علاوه بر اين تأثير شديد خشكسالي بر تنوع و فراواني موجودات كفزي در ايستگاه هاي مورد مطالعه توسط شاخصهاي شانون-وينر، بريلوين و EPT در برخي از ايستگاه ها تأييد شد.

واژه هاي كليدي: بزرگ بي مهرگان كفزي، خشكسالي، شاخصهاي تنوع،رودخانه زاينده رود

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1394

ارتقاء امنیت وب با وف بومی