For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مسيحا علي

Grade: 
Graduated

1389. بررسی رشد و ترکیب اسیدهای چرب لاشه ی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus myksis) تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی روغن ماهی و روغن های کلزا و بزرک

چکیده:

در اين مطالعه پتانسيل روغن­هاي كانولا (Canola Oil) و بَزرَك (Flaxseed Oil) به عنوان منابع روغني جيره براي بچه ماهيان انگشت ­قد قزل­ آلاي­ رنگين­ كمان (Oncorhynchus mykiss) در طول 8 هفته بررسي شد. 210 عدد بچه ماهي 0/46±16/49 گرمي در قالب 7 تيمار با 3 تكرار براي هر تيمار در يك سيستم پرورش نيمه مدار بسته با ميانگين دماي آبoC 27/1±61/13 پرورش داده شدند. تيمارهاي غذايي يكسان از نظر تركيب شيميايي (پروتئين 0/47±30/66 درصد و چربي 0/29±16/09 درصد) ولي با منابع روغني متفاوت، تيمار 1 (100درصد روغن ماهي)، تيمار 2 (100 درصد روغن كانولا)، تيمار 3 (100 درصد روغن بزرك)، تيمار 4 (تركيب 1:1 از روغن­هاي ماهي و كانولا)، تيمار 5 (تركيب 1:1 از روغن­هاي ماهي و بزرك)، تيمار 6 (تركيب 1:1 از روغن­هاي كانولا و بزرك) و تيمار 7 (تركيب 1:1:1 از روغن­هاي ماهي، كانولا و بزرك) براي تغذيه بچه ماهيان استفاده شد. در پايان دوره­ي آزمايش براي انجام آناليزهاي تركيب گوشت و تعيين پروفيل اسيدهاي چرب از هر تكرار 2 عدد ماهي كشته شد. نتايج حاصل تفاوت آماري معني­داري را در ميزان رطوبت و خاكستر گوشت بچه ماهيان در بين هيچ يك از تيمارها نشان نداد. بيشترين ميزان پروتئين و چربي گوشت بچه­ ماهيان مربوط به تيمار 4 بود كه اين تيمار از نظر پروتئين با تيمارهاي 5 و 7 و در مورد چربي با تيمارهاي 2، 5، 6 و 7 اختلاف آماري معني­ دار نشان داد (p<0/05). هم­چنين تفاوت آماري معني­ داري از نظر وزن نهايي، نرخ رشد ويژه، درصد افزايش وزن، ضريب تبديل غذا، بقا و شاخص كبدي در بين تيمارها مشاهده نشد. بيشترين ميزان شاخص وضعيت مربوط به تيمار 1 بود كه با تيمارهاي 3، 5، 6 و 7 تفاوت آماري معني­ داري را نشان داد (p<0/05). بيشترين وزن نسبي لاشه مربوط به تيمار 2 بود كه تنها با تيمار 7 اختلاف آماري معني­ داري را نشان داد (p<0/05). بيشترين ميزان پروتئين توليد شده و راندمان پروتئين مربوط به تيمار 3 بود كه با تيمارهاي 1، 2، 4، 5 و 7 تفاوت آماري معني ­داري را داشت (P<0/05). نتايج پروفيل اسيدهاي چرب نشان داد كه محتواي اسيدهاي چرب در گوشت تحت تاثير محتواي اسيدهاي چرب جيره است. بيشترين ميزان HUFA در گوشت ماهيان تغذيه شده با 100 درصد روغن ماهي مشاهده شد كه با ساير تيمارها تفاوت آماري معني­داري را داشت (P<0/05)؛   همچنين مشاهده شد كه جايگزيني كامل روغن ماهي با روغن بزرك و جايگزيني 50 درصد روغن ماهي با روغن كانولا، مي­تواند مقدار اسيدهاي چرب HUFAي توصيه شده براي مصارف روزانه را در اختيار مصرف­ كننده قرار دهد. نسبت­هاي PUFA/SFA و اسيدهاي چرب 3n/6   در تمام تيمارها به ترتيب از 0/45 بيشتر و از 4 كمتر بود. به طوركلي، نتايج مطالعه­ ي حاضر پيشنهاد مي­كند كه ماهي قزل­ آلاي­ رنگين­ كمان مي­تواند با جيره­اي كه روغن ماهي در آن با روغن­هاي كانولا و بزرك جايگزين شده است پرورش داده شود بدون اينكه اثر چنداني بر ابعاد مختلف عملكرد آن داشته باشد.

كلمات كليدي: قزل­ آلاي­ رنگين ­كمان (Oncorhynchus mykiss)، روغن ماهي، روغن كانولا، روغن بزرك، رشد و تركيب اسيدهاي چرب

ارتقاء امنیت وب با وف بومی