For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزيابي کيفي آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص هاي BMWP و ASPT

نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره1، بهار1392. پژمان فتحي، عيسي ابراهيمي*، نورا... ميرغفاري، علي رضا اسماعيلي

چکيده

به منظور ارزیابی کيفيت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص زيستي BMWP، تعداد 10 ايستگاه انتخاب و با 3 تکرار در هر ايستگاه، از ارديبهشت تا اسفند ماه 1389، با تناوب 45 روز يکبار  به نمونه برداري از بزرگ بی مهرگان کفزی بستراقدام شد. پس از شناسايي و شمارش آنها شاخص های BMWP و ASPT، محاسبه گرديد. نتايج حاصل از محاسبه ميانگين شاخص BMWP در ايستگاه هاي مورد مطالعه و همچنين مراحل مختلف نمونه برداري ضمن معني دار بودن (05/0 > P) و (01/0 > P)، کيفيت آب تالاب را در طبقه  بد قرار داد. فقط ايستگاه 8 و مرحله اول نمونه برداري از نظر اين شاخص در طبقه کیفی متوسط قرار گرفت. شاخص ASPT نيز ضمن نشان دادن اختلاف معني داري را بين ايستگاه ها  و مراحل مختلف نمونه برداري نشان داد (05/0 > P)بین ایستگاه ها و مراحل نمونه برداری، کيفيت آب تالاب را در دو طبقه آلودگي متوسط و شديد قرار داد. شاخص های ASPT و BMWP هم براي ايستگاه ها و هم برای مراحل مختلف نمونه برداري دارای همبستگي مثبت در سطح 01 /0 بوده و یکدیگر را تاييد کرد.

 

 

Journal Papers
Month/Season: 
June
Year: 
1392

ارتقاء امنیت وب با وف بومی